Oznamujeme občanom, že na základe poverenia starostu obce, budú dňa 2.12.2023 (sobota) v čase od 09.00 vykonávané preventívne protipožiarne kontroly v našej obci.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone.
Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie zásad ochrany pred požiarmi v rodinných domoch a v stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Napríklad:
• skladovanie horľavých látok,
• stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,
• stav únikových ciest a ich vyznačenia,
• umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,
• stav komínov, kontrola potvrdenia očistení
Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s nebezpečenstvom vzniku požiaru. Protipožiarne prehliadky slúžia predovšetkým ako prevencia proti vzniku po požiarov a ich účelom je upozorniť vlastníkov stavieb na možné nebezpečenstvá vzniku požiarov.
Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnej skupine prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.
Ďakujeme
S pozdravom
Mgr. Marián Lacko, starosta obce

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline