POPLATKY OBCE MODROVÁ
 Vydanie známky na psa  1,- €
 Vydanie náhradnej známky na psa   2,- €
 Poplatok za novú smetnú nádobu : 110 l kontajner s kolieskami kovový  18,- €
 Poplatok za novú smetnú nádobu : 110 l kontajner bez koliesok kovový  15,- €
 Poplatok za novú smetnú nádobu : 120 l kontajner plastový  12,- €
 Poplatok za rozhlasovú reláciu  10,- €
 Kopírovacie služby: 1 strana  0,10 €
   
SPRÁVNE POPLATKY
za inú činnosť vykonávanú na matričnom úrade
 Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis  2,- €
 Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku  2,- €
 Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu v českom jazyku  3,- €
 Potvrdenie o pobyte  5,- €
   
Životné prostredie

 Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
 (výruby stromov) 

 FO 10,- €
 PO 100,- €

 Poplatok za povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia  5,- €
 Poplatok za uvedenie malého zdroja znečisťovania do prevádzky  5,- €
   2,- €
 Stavebná správa
 - ohlásenie drobnej stavb  FO 10,- €
 PO 30,- €
 - ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác  FO 10,- €
 PO 30,- €
 - za vydanie povolenia za zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka  80,- €
   
SPRÁVNE POPLATKY NA MATRIČNOM ÚRADE
 - povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným úradom medzi štátnymi občanmi SR  20,- €
 - uzavretie manželstva pre iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  20,- €
 - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  20,- €
 - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  70,- €
 - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami  35,- €
 -uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  70,- €
- uzavretie manželstva medzi cudzincami  200,- €
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt  200,- €
   
  Iné správne poplatky
 Vydanie rybárskeho lístka -  trojročný   17,- €
 Vydanie rybárskeho lístka  - ročný   7,- €
 Dieťa do 15 rokov je od poplatku za rybársky lístok oslobodené.   0,- €
 Rybársky lístok sa vydáva každej osobe, ktorá o to požiada aj keď nemá trvalý pobyt v obci.  
   
  POPLATOK ZA DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
 sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín  0,050 €/liter (dm³)
 sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín  0,025 € za kilogram
- pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v rodinnom dome alebo v bytovom dome;

- pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľností v obci a v rekreačnej oblasti Modrová – Lazy a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt;
- pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby produkujúce odpad.

 
   
   
   

 

SPRÁVNE POPLATKY

za inú činnosť vykonávanú na matričnom úrade


Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 €

Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €

Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu v českom jazyku 3,- €

Potvrdenie o pobyte 5,- €

Životné prostredie-podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
(výruby stromov) - FO 10,- €
- PO 100,- €

- poplatok za povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 5,- €

- poplatok za uvedenie malého zdroja znečisťovania do prevádzky 5,- €

 

Stavebná správa


- ohlásenie drobnej stavby :
FO 10,- €
PO 30,- €
- ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác :
FO 10,- €
PO 30,- €
- za vydanie povolenia za zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka 80,- €

SPRÁVNE POPLATKY NA MATRIČNOM ÚRADE

-povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- €

-uzavretie manželstva pre iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- €

-povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- €

-povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €

-povolenie uzavrieť manželstvo pred iným štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,- €

-uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,- €

-Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,- €

-Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,- €

Iné správne poplatky


- Vydanie rybárskeho lístka

- Rybársky lístok trojročný 17,- €

- Rybársky lístok ročný 7,- €

- Dieťa do 15 rokov je od poplatku za rybársky lístok oslobodené.

-Rybársky lístok sa vydáva každej osobe, ktorá o to požiada aj keď nemá trvalý pobyt v obci.
POPLATOK ZA DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
- sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,050 € za jeden liter alebo dm³ drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín;

- sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,025 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín:

- pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v rodinnom dome alebo v bytovom dome;

- pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľností v obci a v rekreačnej oblasti Modrová – Lazy a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt;

- pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby produkujúce odpad.

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline